قیمت گازوئیل ۱۸ برابر شد !!

به گزارش ایران-ایران هر مترمکعب CNG سه هزار ریال (۳۰۰ تومان)، گازوییل سهمیه‌یی هر لیتر ۱۵۰۰ ریال (۱۵۰ تومان) و گازوییل غیرسهمیه‌ی هر لیتر ۳۵۰۰ ریال (۳۵۰ تومان) اعلام شده است.

1x1.trans قیمت گازوئیل 18 برابر شد !!

کلمات کلیدی این خبر: