جدول معافیت مالیات حقوق و دستمزد بر اساس لایحه بودجه سال ۹۰

1x1.trans جدول معافیت مالیات حقوق و دستمزد بر اساس لایحه بودجه سال 90

جدول معافیت‌های مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی بر مبنای تبصره ۲۹ لایحه بودجه سال ۹۰ با معافیت سالانه ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی منتشر شد.

به گزارش فارس، سقف معافیت مالیاتی سال جاری حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی در حالی ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان بود که این متغیر برای سال آینده با افزایش ۱۰ درصدی به ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد رسید.
براساس این گزارش، این جدول معافیت‌های مالیاتی حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی بر مبنای تبصره ۲۹ لایحه بودجه سال ۹۰ به اهتمام مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان تهیه شده است و معمولاً سازمان امور مالیاتی نیز پس از تصویب نهایی بودجه بر اساس رقمی که برای سقف معافیت مالیاتی در مجلس تعیین شده است، بر اساس همین سازو کار جدول مشابهی را تدوین و برای اجرا ابلاغ می کند.
جدول معافیت مالیات حقوق و دستمزد بر اساس ارقام لایحه بودجه سال ۹۰ به شرح ذیر است:

حقوق ماهانه حقوق سالانه

(ریال)

حقوق سالانه مشمول

مالیات ( ریال)

نرخ مالیاتی کارکنان بخش دولتی کارکنان بخش غیردولتی ملاحظات
        مالیات سالانه مالیات ماهانه مالیات  سالانه مالیات سالانه  
۴.۸۳۳.۳۳ ۵۸.۰۰۰.۰۰۰ - - - - - - -
۵.۰۰۰.۰۰۰ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰ ۲۰۰.۰۰۰ ۱۶.۱۶۷ ۲۰۰.۰۰۰ ۱۶.۱۶۷  
۵.۶۶۶.۶۶۶ ۶۸.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۸۳.۳۳۳ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۸۳.۳۳۳  
۶.۰۰۰.۰۰۰ ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰ ۱.۴۰۰.۰۰۰ ۱۱۶.۶۶۷ ۱.۴۰۰.۰۰۰ ۱۱۶.۶۶۷  
۶.۵۰۰.۰۰۰ ۷۸.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۶۶.۶۶۷ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۶۶.۶۶۷  
۷.۰۰۰.۰۰۰ ۸۴.۰۰۰.۰۰۰ ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰ ۲.۶۰۰.۰۰۰ ۲۱۶.۶۶۷ ۲.۶۰۰.۰۰۰ ۲۱۶.۶۶۷  
۷.۳۳۳.۳۳۳ ۸۸.۰۰۰.۰۰۰ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۷ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰  
۷.۵۰۰.۰۰۰ ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰ ۳.۲۰۰.۰۰۰ ۲۶۶.۶۶۷ ۳.۲۰۰.۰۰۰ ۲۶۶.۶۶۷  
۸.۳۳۳.۳۳۳ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰ ۴.۲۰۰.۰۰۰ ۳۵۰.۰۰۰ ۴.۲۰۰.۰۰۰ ۳۵۰.۰۰۰  
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۶۲.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰ – ۱۰ ۶.۲۰۰.۰۰۰ ۵۱۶.۶۷۷ ۸.۲۰۰.۰۰۰ ۶۸۳.۳۳۳ ۲۰ %
۱۰.۵۰۰.۵۰۰ ۱۲۶.۰۰۰.۰۰۰ ۶۸.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰ – ۱۰ ۶.۸۰۰.۰۰۰ ۵۶۶.۶۶۷ ۹.۴۰۰.۰۰۰ ۷۸۳.۳۳۳  
۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰ ۷۴.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰ – ۱۰ ۷.۴۰۰.۰۰۰ ۶۱۶.۶۶۷ ۱۰.۶۰۰.۰۰۰ ۸۸۳.۳۳۳  
۱۱.۵۰۰.۰۰۰ ۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰ – ۱۰ ۸.۰۰۰.۰۰۰ ۶۶۶.۶۶۷ ۱۱.۸۰۰.۰۰۰ ۹۸۳.۳۳۳  
۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰ ۸۶.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰ – ۱۰ ۸.۶۰۰.۰۰۰ ۷۱۶.۶۶۷ ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۰۸۳.۳۳۳  
۱۳.۱۶۶.۶۶۶ ۱۵۸.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰ – ۱۰ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۸۳۳.۳۳۴ ۱۵.۸۰۰.۰۰۰ ۱.۳۱۶.۶۶۷  
۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ۱۶۸.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۵ – ۲۰ – ۱۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۹۱۶.۶۶۷ ۱۸.۳۰۰.۰۰۰ ۱.۵۲۵.۰۰۰ ۲۵%
۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳۴.۰۰۰.۰۰۰ ۲۵ – ۲۰ – ۱۰ ۱۳.۴۰۰.۰۰۰ ۱.۱۱۶.۶۶۷ ۲۴.۳۰۰.۰۰۰ ۲.۰۲۵.۰۰۰  
۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵۸.۰۰۰.۰۰۰ ۲۵ – ۲۰ – ۱۰ ۱۵.۸۰۰.۰۰۰ ۱.۳۱۶.۶۶۷ ۳۰.۳۰۰.۰۰۰ ۲.۵۲۵.۰۰۰  
۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۸۲.۰۰۰.۰۰۰ ۲۵ – ۲۰ – ۱۰ ۱۸.۲۰۰.۰۰۰ ۱.۵۱۶.۶۶۷ ۳۶.۳۰۰.۰۰۰ ۳.۰۲۵.۰۰۰  
۲۱.۵۰۰.۰۰۰ ۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۵ – ۲۰ – ۱۰ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۶۶۶.۶۶۷ ۴۰.۸۰۰.۰۰۰ ۳.۴۰۰.۰۰۰  
۲۱.۶۶۶.۶۶۶ ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰۲.۰۰۰.۰۰۰ ۲۵ – ۲۰ – ۱۰ ۲۰.۲۰۰.۰۰۰ ۱.۶۸۳.۳۳۳ ۴۱.۳۰۰.۰۰۰ ۳.۴۴۱.۶۶۷  
۲۵.۶۶۶.۶۶۶ ۳۰۸.۰۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۵ – ۲۰ – ۱۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۰۸۳.۳۳۳ ۵۳.۳۰۰.۰۰۰ ۴.۴۴۱.۶۶۷  
۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ۳۰- ۲۵- ۲۰-۱۰ ۴۲.۲۰۰.۰۰۰ ۳.۵۱۶.۶۶۷ ۱۰۴.۹۰۰.۰۰۰ ۸.۷۴۱.۶۶۷ ۳۰%
۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۶۶۲.۰۰۰.۰۰۰ ۳۰-۲۵-۲۰-۱۰ ۶۶.۲۰۰.۰۰۰ ۵.۵۱۶.۶۶۷ ۱۷۶.۹۰۰.۰۰۰ ۱۴.۷۴۱.۶۶۷  
۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۷۸۲.۰۰۰.۰۰۰ ۳۰-۲۵-۲۰-۱۰ ۷۸.۲۰۰.۰۰۰ ۶.۵۱۶.۶۶۷ ۲۱۲.۹۰۰.۰۰۰ ۱۷.۷۴۱.۶۶۷  
۸۸.۱۶۶.۶۶۶ ۱.۰۵۸.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۰-۲۵-۲۰-۱۰ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۸.۳۳۳.۳۳۳ ۲۷۸.۳۰۰.۰۰۰ ۲۳.۱۹۱.۶۶۷  
بیشتر از ۸۸.۱۶۶.۱۶۶ بیشتر از ۱.۰۵۸.۰۰۰.۰۰۰ - ۳۵-۳۰-۲۵-۲۰-۱۰ - - - - شامل ۳۵%

 

1x1.trans جدول معافیت مالیات حقوق و دستمزد بر اساس لایحه بودجه سال 90

کلمات کلیدی این خبر: