گزارش تصویری:مرمت حمام کرناسیون دزفول

حمام کرناسیون در کنار رود دز شهر دزفول و در محله قدیمی قرار دارد که با وجود تعمیرات مکرر، اسلوب بنا قدیمی است و دارای رخت‌کن و صحن و ایوان تکراری مقعر و محدب است.

1x1.trans گزارش تصویری:مرمت حمام کرناسیون دزفول

1x1.trans گزارش تصویری:مرمت حمام کرناسیون دزفول

1x1.trans گزارش تصویری:مرمت حمام کرناسیون دزفول

1x1.trans گزارش تصویری:مرمت حمام کرناسیون دزفول

1x1.trans گزارش تصویری:مرمت حمام کرناسیون دزفول

1x1.trans گزارش تصویری:مرمت حمام کرناسیون دزفول

1x1.trans گزارش تصویری:مرمت حمام کرناسیون دزفول

1x1.trans گزارش تصویری:مرمت حمام کرناسیون دزفول

1x1.trans گزارش تصویری:مرمت حمام کرناسیون دزفول

1x1.trans گزارش تصویری:مرمت حمام کرناسیون دزفول

1x1.trans گزارش تصویری:مرمت حمام کرناسیون دزفول

1x1.trans گزارش تصویری:مرمت حمام کرناسیون دزفول

1x1.trans گزارش تصویری:مرمت حمام کرناسیون دزفول

 

1x1.trans گزارش تصویری:مرمت حمام کرناسیون دزفول