تصاویر کاخ بابک زنجانی در کیش

این تصاویری از کاخ بابک زنجانی در کیش است. همچنین گفته می شود مجموعه طهران قدیم که در این جزیره نیز در حال ساخت است به بابک زنجانی تعلق دارد

 

1x1.trans تصاویر کاخ بابک زنجانی در کیش

1x1.trans تصاویر کاخ بابک زنجانی در کیش

1x1.trans تصاویر کاخ بابک زنجانی در کیش

1x1.trans تصاویر کاخ بابک زنجانی در کیش

کلمات کلیدی :